2010 Top Goal Scorers

17 Abbas Hasham(2010 AHED)
10 Irfanali Dawood(2010 AHWAZ)
10 Ali Nabeel(2010 MANAMA)
10 Shani-Abbas Kara(2010 AHED)
9 Hamid El-Kaabi(2010 KADMIYA)
9 Azeem Amir(2010 ANSAR)
9 Sajjad Najarali (C)(2010 ESFAHAN)
8 Shan Sardar(2010 ANSAR)
8 Mohammed Mahdi(2010 SABA)
7 Hussein Rustom(2010 AHWAZ)
7 Hamid Qaheri(2010 KADMIYA)
6 Ali Lajevardi(2010 KADMIYA)
6 Taha Jaffer(2010 MISAN)
6 Abbas Rustom(2010 AHWAZ)
5 Adil Champsi(2010 MISAN)
5 Mohamedraza Panju(2010 MANAMA)
5 Shabbir Moledina(2010 AHED)
4 Hasanain Panju Sr.(2010 ESFAHAN)
4 Imran Virji(2010 AHWAZ)
4 Feroz Mir(2010 AHED)
4 Ali Khajeheian(2010 ESFAHAN)
4 Mustafa Nazari(2010 AHWAZ)
4 Yahya Remtulla (C)(2010 AHED)
3 Ali Karim(2010 MANAMA)
3 Mujahid Rajani(2010 ESFAHAN)
3 Kumail Mohamed(2010 MANAMA)
3 Mohamed Hussein Riyaz Railey(2010 MISAN)
3 Husein Rashid (Sr.)(2010 MISAN)
3 Zeeshan Janmohamed(2010 SABA)
2 Muhammad A-Amry(2010 AHWAZ)
2 Abbas N. Ali(2010 MANAMA)
2 Alla Al-Wasity(2010 MANAMA)
2 Hasnain Kara(2010 MANAMA)
2 Yasir Al-Hashimi(2010 ESFAHAN)
2 Riyaz Dharamshi(2010 KADMIYA)
2 Hani Mamdani(2010 KADMIYA)
2 Aysar Khalid(2010 ANSAR)
2 Mehrab Salehi(2010 ANSAR)
2 Saqlain Dhirani (C)(2010 KADMIYA)
2 Muhammad Kermalli(2010 KADMIYA)
2 Habib-Ali Jaffer(2010 SABA)
2 Muzammil Jaffer(2010 MISAN)
1 Aamer Razack(2010 MANAMA)
1 Husein N. Ali(2010 SABA)
1 Arif Asaria(2010 MANAMA)
1 Ahsan Ali(2010 MISAN)
1 Shaneh-Abbas Jaffer(2010 AHWAZ)
1 Mazaher Rajani(2010 SABA)
1 Bilal Manji(2010 ESFAHAN)
1 Modasir Rajabali(2010 AHED)
1 Osman Awan(2010 MISAN)
1 Mamun Jeddi(2010 KADMIYA)
1 Akash Seedhar(2010 ESFAHAN)
1 Reza Ghorbani(2010 SABA)
1 Mohammed Mandan (C)(2010 AHWAZ)
1 Akbar Rawji(2010 MANAMA)
1 Javad Champsi (C)(2010 MISAN)
1 Sameer Jivraj(2010 AHED)
1 Hassan Rahal(2010 KADMIYA)
1 Calbe Ali Najarali(2010 ESFAHAN)
1 Shaan Shamji(2010 ESFAHAN)
1 Al-Jawad Bhalloo(2010 MISAN)
1 Mohamed Imran Amirali (C)(2010 MANAMA)
1 Rizwan Karim(2010 AHED)
1 Mohammed Hassan Somji(2010 AHED)
1 Hassanain Mamdani(2010 MANAMA)
1 Kazim Raza(2010 KADMIYA)
1 Ali Esmail(2010 ANSAR)
1 Hasanain Abbas (C)(2010 SABA)
1 Mohsin Mohamed(2010 ESFAHAN)

2010 Top Yellow Carded

4 Sajjad Najarali (C)(2010 ESFAHAN)
3 Yasir Al-Hashimi(2010 ESFAHAN)
3 Shani-Abbas Kara(2010 AHED)
3 Hasan Dharamshi(2010 MANAMA)
2 Habib-Ali Jaffer(2010 SABA)
2 Sameer Jivraj(2010 AHED)
2 Husein Rashid (Sr.)(2010 MISAN)
2 Mohammed Mandan (C)(2010 AHWAZ)
1 Mehrab Salehi(2010 ANSAR)
1 Yahya Remtulla (C)(2010 AHED)
1 Kumail Mohamed(2010 MANAMA)
1 Abbas Hasham(2010 AHED)
1 Ali Esmail(2010 ANSAR)
1 Irfanali Dawood(2010 AHWAZ)
1 Taha Jaffer(2010 MISAN)
1 Saqlain Dhirani (C)(2010 KADMIYA)
1 Adil Champsi(2010 MISAN)
1 Richie Patel(2010 ESFAHAN)
1 Mohamedraza Panju(2010 MANAMA)
1 Kazim Raza(2010 KADMIYA)
1 Mohammed Khalfan(2010 MANAMA)
1 Imran Virji(2010 AHWAZ)
1 Tahir Jaffer(2010 AHWAZ)
1 Ahmed Sagarwala(2010 AHWAZ)
1 Mohamed Hussein Riyaz Railey(2010 MISAN)
1 Calbe Ali Najarali(2010 ESFAHAN)
1 Akash Seedhar(2010 ESFAHAN)
1 Aamer Razack(2010 MANAMA)
1 Abdul Rasul Champsi(2010 MISAN)
1 Hussein Rustom(2010 AHWAZ)
1 Modasir Rajabali(2010 AHED)
1 Javad Champsi (C)(2010 MISAN)
1 Sajjad Khalfan(2010 ANSAR)
1 Mozafer Rajabali(2010 MISAN)
1 Sarfraz Juma(2010 SABA)

2010 Top Red Carded

1 Mazahir Najarali(2010 ESFAHAN)
1 Azwar Khalid(2010 ANSAR)
1 Mazahir Ismail(2010 ESFAHAN)
1 Ali Karim(2010 MANAMA)

2010 Top Man of the Match

8 Azeem Amir(2010 ANSAR)
6 Hamid El-Kaabi(2010 KADMIYA)
6 Shani-Abbas Kara(2010 AHED)
5 Irfanali Dawood(2010 AHWAZ)
4 Mohamed Imran Amirali (C)(2010 MANAMA)
4 Taha Jaffer(2010 MISAN)
3 Abbas Hasham(2010 AHED)
3 Yahya Remtulla (C)(2010 AHED)
3 Hasanain Panju Sr.(2010 ESFAHAN)
3 Munawarali Najafi(2010 ESFAHAN)
3 Abbas N. Ali(2010 MANAMA)
3 Sajjad Najarali (C)(2010 ESFAHAN)
2 Hasanain Abbas (C)(2010 SABA)
2 Kazim Fazal(2010 KADMIYA)
2 Habib-Ali Jaffer(2010 SABA)
2 Kumail Mohamed(2010 MANAMA)
2 Abbas Rustom(2010 AHWAZ)
2 Ali Khajeheian(2010 ESFAHAN)
2 Mohamed Hussein Riyaz Railey(2010 MISAN)
2 Yasir Al-Hashimi(2010 ESFAHAN)
2 Reza Ghorbani(2010 SABA)
2 Shabbir Moledina(2010 AHED)
2 Ali Nabeel(2010 MANAMA)
2 Ali Lajevardi(2010 KADMIYA)
2 Hussein Rustom(2010 AHWAZ)
2 Javad Champsi (C)(2010 MISAN)
2 Mohammed Mahdi(2010 SABA)
2 Shan Sardar(2010 ANSAR)
2 Husein N. Ali(2010 SABA)
2 Adil Champsi(2010 MISAN)
1 Saqlain Dhirani (C)(2010 KADMIYA)
1 Muhammad A-Amry(2010 AHWAZ)
1 Mohamed Hassanali Mohamedali(2010 AHWAZ)
1 Hassan Rahal(2010 KADMIYA)
1 Salman Ghannawi(2010 SABA)
1 Hamid Qaheri(2010 KADMIYA)
1 Husein Rashid (Sr.)(2010 MISAN)
1 Mohamedhassan Hassanali(2010 ANSAR)
1 Hasanain Rashid(2010 SABA)
1 Mazaher Rajani(2010 SABA)
1 Mozafer Rajabali(2010 MISAN)
1 Muhammad Kermalli(2010 KADMIYA)
1 Shaneh-Abbas Jaffer(2010 AHWAZ)
1 Rizwan Merchant(2010 ANSAR)
1 Mehrab Salehi(2010 ANSAR)
1 Hasan Dharamshi(2010 MANAMA)
1 Mustafa Nazari(2010 AHWAZ)
1 Calbe Ali Najarali(2010 ESFAHAN)
1 Mohammed Mandan (C)(2010 AHWAZ)
1 Riyaz Amarsi(2010 SABA)
1 Akbar Rawji(2010 MANAMA)
Pure - Plain - Simple - Player statistics!

2016 JR. Season Table


Team Played Points
1 MISAN JR. Stallions 9 21
2 KADMIYA JR. Falcons 9 21
3 ESFAHAN JR. Lions 9 6
4 ANSAR JR. Wolves 9 6

2016 JR. Next Matches