2015 Top Goal Scorers

11 Shani-Abbas Kara(2015 MANAMA Titans)
9 Mohammed Mahdi(2015 KADMIYA Falcons)
7 Mustafa Rashid(2015 ANSAR Wolves)
6 Mazahir Alidina(2015 MANAMA Titans)
6 Sameer Chandoo(2015 MANAMA Titans)
6 Fuad Samji(2015 KADMIYA Falcons)
5 Mohamed Chatoo(2015 AHED Spartans)
5 Mohammed Mandan(2015 ESFAHAN Lions)
4 Imran Virji(2015 ESFAHAN Lions)
4 Osman Awan(2015 ESFAHAN Lions)
4 Hasanain Rashid(2015 AHED Spartans)
4 Abbas Hasham(2015 SABA Strikers)
3 Abbas Rustom(2015 ESFAHAN Lions)
3 Azeem Amir(2015 MANAMA Titans)
3 Hussain Abbas(2015 ANSAR Wolves)
3 Hasanain Abbas(2015 ANSAR Wolves)
3 Sameer Gulamali(2015 KADMIYA Falcons)
3 Muhammed Abbas Panju(2015 AHED Spartans)
3 Feroz Mir(2015 AHED Spartans)
3 Alijawad Tarbhai(2015 KADMIYA Falcons)
2 Shan Sardar(2015 ANSAR Wolves)
2 Mohamedraza Panju(2015 ESFAHAN Lions)
2 Yousef Bardai(2015 MANAMA Titans)
2 Javad Champsi(2015 ANSAR Wolves)
2 Habib-Ali Jaffer(2015 KADMIYA Falcons)
2 Azwar Carbenchi(2015 ANSAR Wolves)
2 Ali Bagheri(2015 ANSAR Wolves)
2 Pervaiz Muhammad(2015 KADMIYA Falcons)
2 Kumail Nanji(2015 AHED Spartans)
2 Ali Amarsi(2015 KADMIYA Falcons)
2 Ali Manekia(2015 SABA Strikers)
2 Muhammad Kermali(2015 SABA Strikers)
2 Shabbir Moledina(2015 SABA Strikers)
2 Ahmed Abbas(2015 SABA Strikers)
1 Sajad Sanjer(2015 SABA Strikers)
1 Mohamed Imran Amirali(2015 MANAMA Titans)
1 Shaan Shamji(2015 MANAMA Titans)
1 Tahir Jaffer(2015 KADMIYA Falcons)
1 Hisham Ali(2015 SABA Strikers)
1 Salman Ghanawi(2015 KADMIYA Falcons)
1 Abbass-Ali Siwjee(2015 ESFAHAN Lions)
1 Nabil Jetha(2015 MANAMA Titans)
1 Al-Jawad Bhalloo(2015 ESFAHAN Lions)
1 Calbe Ali Najarali(2015 SABA Strikers)
1 Mohammad Ali Naqi(2015 AHED Spartans)
1 Imran Jacksi(2015 KADMIYA Falcons)

2015 Top Yellow Carded

2 Mohammed Mahdi(2015 KADMIYA Falcons)
2 Ali Manekia(2015 SABA Strikers)
1 Mohamedhassan Hassanali(2015 MANAMA Titans)
1 Sohail Najarali(2015 SABA Strikers)
1 Shan Sardar(2015 ANSAR Wolves)
1 Mazahir Najarali(2015 SABA Strikers)
1 Mohamed Chatoo(2015 AHED Spartans)
1 Mohamedraza Panju(2015 ESFAHAN Lions)
1 Imran Virji(2015 ESFAHAN Lions)
1 Kazim Merchant(2015 ANSAR Wolves)
1 Akash Seedhar(2015 SABA Strikers)
1 Shani-Abbas Kara(2015 MANAMA Titans)

2015 Top Red Carded

1 Munawar Najafi(2015 AHED Spartans)
1 Pervaiz Muhammad(2015 KADMIYA Falcons)

2015 Top Man of the Match

4 Mustafa Rashid(2015 ANSAR Wolves)
3 Mohammad Ali Naqi(2015 AHED Spartans)
3 Mohammed Mandan(2015 ESFAHAN Lions)
3 Shabbir Moledina(2015 SABA Strikers)
2 Hasanain Panju(2015 ESFAHAN Lions)
2 Ahmed Abbas(2015 SABA Strikers)
2 Mohamed Chatoo(2015 AHED Spartans)
2 Abbas Hasham(2015 SABA Strikers)
2 Hassan Syed(2015 ANSAR Wolves)
2 Sameer Gulamali(2015 KADMIYA Falcons)
2 Shani-Abbas Kara(2015 MANAMA Titans)
2 Mohammed Mahdi(2015 KADMIYA Falcons)
2 Imran Jacksi(2015 KADMIYA Falcons)
2 Mohamed Imran Amirali(2015 MANAMA Titans)
2 Hasanain Rashid(2015 AHED Spartans)
1 Sameer Chandoo(2015 MANAMA Titans)
1 Shaneh-Abbas Jaffer(2015 KADMIYA Falcons)
1 Muhammad Kermali(2015 SABA Strikers)
1 Sajad Sanjer(2015 SABA Strikers)
1 Hussain Abbas(2015 ANSAR Wolves)
1 Muhammed Abbas Panju(2015 AHED Spartans)
1 Hasanain Abbas(2015 ANSAR Wolves)
1 Azeem Amir(2015 MANAMA Titans)
1 Imran Virji(2015 ESFAHAN Lions)
1 Fuad Samji(2015 KADMIYA Falcons)
1 Hassanain Mamdani(2015 AHED Spartans)
1 Osman Awan(2015 ESFAHAN Lions)
1 Hussein Rashid(2015 ANSAR Wolves)
1 Mazahir Alidina(2015 MANAMA Titans)
1 Nabil Jetha(2015 MANAMA Titans)
1 Roche Bhatia(2015 ESFAHAN Lions)
1 Mohamedhassan Hassanali(2015 MANAMA Titans)
1 Hussein Rustom(2015 ESFAHAN Lions)
1 Abbas Rustom(2015 ESFAHAN Lions)
Pure - Plain - Simple - Player statistics!